Dom a záhrada
Zobrazených 0 z 95 výsledkov

Filter

Podkategórie

Kategória „Dom a záhrada“

Kód produktu: 74234
EAN: 8596140003787
Balis Drevená Vidlička 10 ks
Balis Drevená Vidlička

Adresa výrobcu:

PLASTIC SLOVAKIA, s.r.o.
Mlynské nivy 77/1727, 
821 05 Bratislava
Krajina pôvodu:Slovenská republika

Veľkosť balenia:

10 ks

Správne informácie o výrobku vrátane jeho zloženia, výživových hodnôt a alergénov nájdete na obale výrobku. Pred konzumáciou výrobku si prosím prečítajte všetky informácie o výrobku, vrátane informácií o jeho zložení, prísad, alergénov, výživových hodnôt. Tieto informácie sa nachádzajú na obale tohto výrobku.
Kód produktu: 74235
EAN: 8596140003794
Balis Drevený Nôž 10 ks
Balis Drevený Nôž

Adresa výrobcu:

PLASTIC SLOVAKIA, s.r.o.
Mlynské nivy 77/1727, 
821 05 Bratislava
Krajina pôvodu:Slovenská republika

Veľkosť balenia:

10 ks

Správne informácie o výrobku vrátane jeho zloženia, výživových hodnôt a alergénov nájdete na obale výrobku. Pred konzumáciou výrobku si prosím prečítajte všetky informácie o výrobku, vrátane informácií o jeho zložení, prísad, alergénov, výživových hodnôt. Tieto informácie sa nachádzajú na obale tohto výrobku.
Kód produktu: 74236
EAN: 8596140003329

Adresa distribútora:

PLASTIC SLOVAKIA s.r.o.,
Mlynský Nivy 77,
821 05 Bratislava
Krajina pôvodu:Európska únia

Správne informácie o výrobku vrátane jeho zloženia, výživových hodnôt a alergénov nájdete na obale výrobku. Pred konzumáciou výrobku si prosím prečítajte všetky informácie o výrobku, vrátane informácií o jeho zložení, prísad, alergénov, výživových hodnôt. Tieto informácie sa nachádzajú na obale tohto výrobku.
Kód produktu: 36708
EAN: 5904259249539
Kód produktu: 31075
EAN: 8588001905033
CBA Špáradlá gastro 1000 ks
Kód produktu: 31074
EAN: 8588001905163
CBA Špáradlá s Dávkovačom 180 ks
CBA Špáradlá s Dávkovačom
Krajina pôvodu:podľa aktuálnej ponuky

Veľkosť balenia:

180 ks

Správne informácie o výrobku vrátane jeho zloženia, výživových hodnôt a alergénov nájdete na obale výrobku. Pred konzumáciou výrobku si prosím prečítajte všetky informácie o výrobku, vrátane informácií o jeho zložení, prísad, alergénov, výživových hodnôt. Tieto informácie sa nachádzajú na obale tohto výrobku.
Kód produktu: 36707
EAN: 5904259249515
Kód produktu: 74259
EAN: 5907715600073
Drevené Uhlie na Gril 2,5 kg
Drevené Uhlie na Gril

Základné marketingové údaje výrobcu:

Grilovacie uhlie je vhodné pre všetky grily na drevené uhlie či grilovacie brikety. Balenie 2,5 kg dreveného uhlia.

Adresa distribútora:

DL Lauko, s.r.o. 
Ľudovíta Stárka 2614
911 05  Trenčín
Krajina pôvodu:Poľsko

Veľkosť balenia:

2,5 kg

Správne informácie o výrobku vrátane jeho zloženia, výživových hodnôt a alergénov nájdete na obale výrobku. Pred konzumáciou výrobku si prosím prečítajte všetky informácie o výrobku, vrátane informácií o jeho zložení, prísad, alergénov, výživových hodnôt. Tieto informácie sa nachádzajú na obale tohto výrobku.
Kód produktu: 75926
EAN: 8591522311030
Glacited Zmes do ostrekovačov letná melón 5 l
Kód produktu: 74260
EAN: 5907715600042
Grilex Drevené Uhlie 2,5 kg
Grilex Drevené Uhlie

Základné marketingové údaje výrobcu:

Drevené uhlie pre grilovanie. Určené pre všetky typy grilov a iných grilovacích zariadení.

Zloženie:

Drevené uhlie je vyrobené z tvrdého dreva; buk, hrab, dub, breza.

Skladovanie:

Skladujte v suchom prostredí.

Príprava a použitie:

Do grilu umiestnite vrstvu dreveného uhlia a pomocou 2-4 kociek tuhého podpaľovača alebo s použitím tekutého podpaľovača podpáľte. Podpalovač musí kompletne vyhorieť pred položením potravín na gril. Palivo musí byť pokryté vrstvou popola.

Adresa distribútora:

TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava, Bulharská 40, 
917 02 Trnava
Slovenská republika
Krajina pôvodu:Poľsko

Veľkosť balenia:

2,5 kg

Bezpečnostné upozornenie:

Nepoužívajte horľavé kvapaliny ako je benzín alebo petrolej k zapáleniu alebo k opätovnému zapáleniu dreveného uhlia, Udržujte deti v bezpečnej vzdialenosti od grilu., Nevystavujte extrémnym teplotám, Používajte len v dobre vetraných miestach, Nepoužívajte v miestnostiach alebo uzavretých priestoroch - grilovanie v uzavretých priestoroch predpokladá odvod dymu.

Správne informácie o výrobku vrátane jeho zloženia, výživových hodnôt a alergénov nájdete na obale výrobku. Pred konzumáciou výrobku si prosím prečítajte všetky informácie o výrobku, vrátane informácií o jeho zložení, prísad, alergénov, výživových hodnôt. Tieto informácie sa nachádzajú na obale tohto výrobku.
Kód produktu: 76233
EAN: 8594007961744
Happy Car zimná nemrznúca zmes do ostrekovačov -20°C 5l
Kód produktu: 48827
EAN: 8594069813166
Hydroxid sodný mikrogranule 1 kg
Veľkosť balenia
1 kg

Ďalšie informácie

Ďalšie informácie
Odstránenie obalu: úplne prázdne obaly vypláchnuť dôkladne vodou a odovzdať na recykláciu. Znečistený obal odovzdajte na miesto určené pre odloženie nebezpečných odpadov.
P501 Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad.
Adresa výrobcu
de Miclén Trading, s.r.o.
Hlavní 2
273 51 Velké Přítočno
Tel.: +420 312 522 113
www.demiclen.cz
Príprava a použitie
Odporúčanie a dávkovanie: pre dosiahnutie čo najúčinnejšieho efektu odporúčame nasypať 2-3 vnútorné uzávery (60-90 g) hydroxidu sodného a zaliať 0,5-1l vriacej vody. Necháme pôsobiť 30 minút a potom prepláchneme. V prípade, že aplikácia nedosiahne správneho efektu, odporúčame celý postup opakovať. Po každom použití obal starostlivo uzatvorte a potom prekontrolujte, či je bezpečnostný uzáver poriadne utiahnutý.

Likviduje: zvyšky jedla, vlasy, nechty, zvieraciu srsť, toaletný papier, zápach.
Skladovanie
Skladovanie: v nenarušených obaloch v suchu pri teplote +5 až +25 °C. Najlepšie spotrebovať do dátumu vyznačenom na obale.
Vrátiť
de Miclén Trading, s.r.o.
Hlavní 2
273 51 Velké Přítočno
Tel.: +420 312 522 113
www.demiclen.cz
Marketing produktu
Hydroxid sodný je chemická základná surovina pre obecne známe použitie. Jeho účinnosť najviac oceníte v sifónoch umývadiel, drezov, vaní, sprchových kútoch, pisoároch, bidetoch, toaletách, domových kanáloch a v rôznych potrubiach. Dokonale z nich odstráni vlasy, chlpy, zvieraciu srsť, nechty, zvyšky potravín, tuky, toaletný papier, vatu a tiež nepríjemné pachy. Perličky sa veľmi rýchlo rozpustia a efektívne odstránia usadeniny. Nepoužívať na hliníkové potrubie!
Bezpečnostné upozornenie
Bezpečnostné upozornenie: hydroxid sodný, Index.č. 011-002-00-6
NEBEZPEČENSTVO
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. H290 Môže byť korozívna pre kovy. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P405 Uchovávajte uzamknuté. P260 Nevdychujte dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly. P264 Po manipulácii starostlivo umyte ruky veľkým množstvom vody. P280 Noste ochranné rukavice, ochranný odev, ochranné okuliare. P301+P330+P331 PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie. P310 Okamžite volajte lekára. P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou]. P363 Kontaminovaný odev pred ďalším použitím vyperte. P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P304 +P340 PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.
Adresa kontaktu
Hlavní 2
273 51 Velké Přítočno
Kód produktu: 46307
EAN: 8588001188818
Janegal Handra Biela

Adresa distribútora:

JANEGAL spol.s.r.o.
Štefánikova štvrť 829
024 21 Kysucké Nové Mesto
Krajina pôvodu:podľa aktuálnej ponuky

Veľkosť balenia:

1 ks

Správne informácie o výrobku vrátane jeho zloženia, výživových hodnôt a alergénov nájdete na obale výrobku. Pred konzumáciou výrobku si prosím prečítajte všetky informácie o výrobku, vrátane informácií o jeho zložení, prísad, alergénov, výživových hodnôt. Tieto informácie sa nachádzajú na obale tohto výrobku.
Kód produktu: 46306
EAN: 8585025504013
Janegal Handra Ivana Dref 60 x 50 cm
Značka
Janegal

Zloženie

80% bavlna, 20% zmes vlákien

Ďalšie informácie

Ďalšie informácie
60x50cm +-4%.
Vrátiť
JANEGAL spol. s r.o.
Štefánikova štvrť 829
Kysucké Nové Mesto
SK
www.janegal.eu
Adresa distribútora
JANEGAL spol. s r.o.
Štefánikova štvrť 829
Kysucké Nové Mesto
SK
www.janegal.eu
Adresa kontaktu
Štefánikova štvrť 829
Kysucké Nové Mesto
SK
Kód produktu: 46328
EAN: 8588001188061
Janegal Handra na Podlahu Bodentuch 60 x 50 cm
Janegal Handra na Podlahu Bodentuch

Základné marketingové údaje výrobcu:

Handra vhodná pre profesionálne upratovanie a náročných pultových zákazníkov. K dispozící je 5 farieb: Zelená, modrá, ružová, oranžová a žltá
Gramáž: 180 gr./m2
Zloženie: 80% viskóza, 20 polypropylén 

Prídavné látky – ďalší text:

1 ks veľkosti 60 x 50 cm

Adresa distribútora:

JANEGAL spol.s.r.o.
Štefánikova štvrť 829
024 21 Kysucké Nové Mesto
Krajina pôvodu:podľa aktuálnej ponuky

Správne informácie o výrobku vrátane jeho zloženia, výživových hodnôt a alergénov nájdete na obale výrobku. Pred konzumáciou výrobku si prosím prečítajte všetky informácie o výrobku, vrátane informácií o jeho zložení, prísad, alergénov, výživových hodnôt. Tieto informácie sa nachádzajú na obale tohto výrobku.
Kód produktu: 29666
EAN: 8585025508110
Janegal Kuchynská rukavica teflónová s magnetom 2 ks
Značka
Janegal

Zloženie

Bavlna/teflón

Ďalšie informácie

Vrátiť
Janegal spol. s r.o.
Štefánikova štvrť 829
Kysucké Nové Mesto
SK
www.janegal.eu
Marketing produktu
Produkt je vyrobený vo viacerých variantoch. Dodávka je závislá od aktuálnej ponuky a nie je možné doručiť konkrétny variant.
Adresa dovozcu
Janegal spol. s r.o.
Štefánikova štvrť 829
Kysucké Nové Mesto
SK
www.janegal.eu
Adresa kontaktu
Štefánikova štvrť 829
Kysucké Nové Mesto
SK
Kód produktu: 29798
EAN: 8585025502149
Janegal Mop náhradný Super 43 x 13 cm
Značka
Janegal
Vlastnosti
Pre domáce účely

Zloženie

100% polyester

Ďalšie informácie

Vrátiť
Janegal spol. s r.o.
Štefánikova štvrť 829
Kysucké Nové Mesto
SK
www.janegal.eu
Adresa dovozcu
Janegal spol. s r.o.
Štefánikova štvrť 829
Kysucké Nové Mesto
SK
www.janegal.eu
Adresa kontaktu
Štefánikova štvrť 829
Kysucké Nové Mesto
SK
Kód produktu: 46827
EAN: 8585025506574
Janegal Mop náhradný ženilkový 43 x 13 cm
Značka
Janegal
Vlastnosti
Pre domáce účely

Zloženie

100% polyester

Ďalšie informácie

Vrátiť
Janegal spol. s r.o.
Štefánikova štvrť 829
Kysucké Nové Mesto
SK
www.janegal.eu
Marketing produktu
Produkt je vyrobený vo viacerých farebných prevedeniach. Dodávka je závislá od aktuálnej ponuky a nie je možné doručiť konkrétnu farbu.
Adresa dovozcu
Janegal spol. s r.o.
Štefánikova štvrť 829
Kysucké Nové Mesto
SK
www.janegal.eu
Adresa kontaktu
Štefánikova štvrť 829
Kysucké Nové Mesto
SK
Kód produktu: 46323
EAN: 8585025504860
Janegal Mop strapcový biely 180 g
Značka
Janegal
Veľkosť balenia
180 g

Ďalšie informácie

Vrátiť
JANEGAL spol. s r.o.
Štefánikova štvrť 829
Kysucké Nové Mesto
SK
www.janegal.eu
Adresa distribútora
JANEGAL spol. s r.o.
Štefánikova štvrť 829
Kysucké Nové Mesto
SK
www.janegal.eu
Adresa kontaktu
Štefánikova štvrť 829
Kysucké Nové Mesto
SK
Kód produktu: 46329
EAN: 8585025500930
Janegal Šnúra s oceľovým lankom 20 m
Značka
Janegal

Ďalšie informácie

Vrátiť
Janegal spol. s r.o.
Štefánikova štvrť 829
Kysucké Nové Mesto
SK
www.janegal.eu
Adresa dovozcu
Janegal spol. s r.o.
Štefánikova štvrť 829
Kysucké Nové Mesto
SK
www.janegal.eu
Adresa kontaktu
Štefánikova štvrť 829
Kysucké Nové Mesto
SK