Hobby
Zobrazených 0 z 14 výsledkov

Filter

Podkategórie

Kategória „Hobby“

Kód produktu: 36708
EAN: 5904259249539
Kód produktu: 36707
EAN: 5904259249515
Kód produktu: 74259
EAN: 5907715600073
Drevené Uhlie na Gril 2,5 kg
Drevené Uhlie na Gril

Základné marketingové údaje výrobcu:

Grilovacie uhlie je vhodné pre všetky grily na drevené uhlie či grilovacie brikety. Balenie 2,5 kg dreveného uhlia.

Adresa distribútora:

DL Lauko, s.r.o. 
Ľudovíta Stárka 2614
911 05  Trenčín
Krajina pôvodu:Poľsko

Veľkosť balenia:

2,5 kg

Správne informácie o výrobku vrátane jeho zloženia, výživových hodnôt a alergénov nájdete na obale výrobku. Pred konzumáciou výrobku si prosím prečítajte všetky informácie o výrobku, vrátane informácií o jeho zložení, prísad, alergénov, výživových hodnôt. Tieto informácie sa nachádzajú na obale tohto výrobku.
Kód produktu: 75926
EAN: 8591522311030
Glacited Zmes do ostrekovačov letná melón 5 l
Kód produktu: 74260
EAN: 5907715600042
Grilex Drevené Uhlie 2,5 kg
Grilex Drevené Uhlie

Základné marketingové údaje výrobcu:

Drevené uhlie pre grilovanie. Určené pre všetky typy grilov a iných grilovacích zariadení.

Zloženie:

Drevené uhlie je vyrobené z tvrdého dreva; buk, hrab, dub, breza.

Skladovanie:

Skladujte v suchom prostredí.

Príprava a použitie:

Do grilu umiestnite vrstvu dreveného uhlia a pomocou 2-4 kociek tuhého podpaľovača alebo s použitím tekutého podpaľovača podpáľte. Podpalovač musí kompletne vyhorieť pred položením potravín na gril. Palivo musí byť pokryté vrstvou popola.

Adresa distribútora:

TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava, Bulharská 40, 
917 02 Trnava
Slovenská republika
Krajina pôvodu:Poľsko

Veľkosť balenia:

2,5 kg

Bezpečnostné upozornenie:

Nepoužívajte horľavé kvapaliny ako je benzín alebo petrolej k zapáleniu alebo k opätovnému zapáleniu dreveného uhlia, Udržujte deti v bezpečnej vzdialenosti od grilu., Nevystavujte extrémnym teplotám, Používajte len v dobre vetraných miestach, Nepoužívajte v miestnostiach alebo uzavretých priestoroch - grilovanie v uzavretých priestoroch predpokladá odvod dymu.

Správne informácie o výrobku vrátane jeho zloženia, výživových hodnôt a alergénov nájdete na obale výrobku. Pred konzumáciou výrobku si prosím prečítajte všetky informácie o výrobku, vrátane informácií o jeho zložení, prísad, alergénov, výživových hodnôt. Tieto informácie sa nachádzajú na obale tohto výrobku.
Kód produktu: 76233
EAN: 8594007961744
Happy Car zimná nemrznúca zmes do ostrekovačov -20°C 5l
Kód produktu: 48827
EAN: 8594069813166
Hydroxid sodný mikrogranule 1 kg
Veľkosť balenia
1 kg

Ďalšie informácie

Ďalšie informácie
Odstránenie obalu: úplne prázdne obaly vypláchnuť dôkladne vodou a odovzdať na recykláciu. Znečistený obal odovzdajte na miesto určené pre odloženie nebezpečných odpadov.
P501 Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad.
Adresa výrobcu
de Miclén Trading, s.r.o.
Hlavní 2
273 51 Velké Přítočno
Tel.: +420 312 522 113
www.demiclen.cz
Príprava a použitie
Odporúčanie a dávkovanie: pre dosiahnutie čo najúčinnejšieho efektu odporúčame nasypať 2-3 vnútorné uzávery (60-90 g) hydroxidu sodného a zaliať 0,5-1l vriacej vody. Necháme pôsobiť 30 minút a potom prepláchneme. V prípade, že aplikácia nedosiahne správneho efektu, odporúčame celý postup opakovať. Po každom použití obal starostlivo uzatvorte a potom prekontrolujte, či je bezpečnostný uzáver poriadne utiahnutý.

Likviduje: zvyšky jedla, vlasy, nechty, zvieraciu srsť, toaletný papier, zápach.
Skladovanie
Skladovanie: v nenarušených obaloch v suchu pri teplote +5 až +25 °C. Najlepšie spotrebovať do dátumu vyznačenom na obale.
Vrátiť
de Miclén Trading, s.r.o.
Hlavní 2
273 51 Velké Přítočno
Tel.: +420 312 522 113
www.demiclen.cz
Marketing produktu
Hydroxid sodný je chemická základná surovina pre obecne známe použitie. Jeho účinnosť najviac oceníte v sifónoch umývadiel, drezov, vaní, sprchových kútoch, pisoároch, bidetoch, toaletách, domových kanáloch a v rôznych potrubiach. Dokonale z nich odstráni vlasy, chlpy, zvieraciu srsť, nechty, zvyšky potravín, tuky, toaletný papier, vatu a tiež nepríjemné pachy. Perličky sa veľmi rýchlo rozpustia a efektívne odstránia usadeniny. Nepoužívať na hliníkové potrubie!
Bezpečnostné upozornenie
Bezpečnostné upozornenie: hydroxid sodný, Index.č. 011-002-00-6
NEBEZPEČENSTVO
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. H290 Môže byť korozívna pre kovy. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P405 Uchovávajte uzamknuté. P260 Nevdychujte dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly. P264 Po manipulácii starostlivo umyte ruky veľkým množstvom vody. P280 Noste ochranné rukavice, ochranný odev, ochranné okuliare. P301+P330+P331 PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie. P310 Okamžite volajte lekára. P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou]. P363 Kontaminovaný odev pred ďalším použitím vyperte. P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P304 +P340 PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.
Adresa kontaktu
Hlavní 2
273 51 Velké Přítočno
Kód produktu: 76170
EAN: 8592920024294
Žiarovka LED Basic A60 12W E27

Žiarovka LED Basic A60 12W E27

3000 K teplé svetlo. 

F

Kód produktu: 76169
EAN: 8592920024263
Žiarovka LED Basic A60 8,5W E27

Žiarovka LED Basic A60 8,5W E27

3000 K teplé svetlo.

F

Kód produktu: 76174
EAN: 8592920030493
Žiarovka LED Basic GU10 5,8W

Žiarovka LED Basic GU10 5,8W

3000K teplé svetlo.

 

 

Kód produktu: 76171
EAN: 8592920087688
Žiarovka LED CLS A60 15,3W E27

Žiarovka LED CLS A60 15,3W E27

3000 K teplé svetlo.

F

Kód produktu: 76172
EAN: 8592920083109
Žiarovka LED E14 8,3W

Žiarovka LED E14 8,3W

3000 K teplé svetlo.

F

Kód produktu: 76173
EAN: 8592920083130
Žiarovka LED Mini Globe E14 8,3W

Žiarovka LED Mini Globe E14 8,3W

3000K teplé svetlo. 

F

Kód produktu: 46254
EAN: 8586016605467