Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Klas veľkoobchod s.r.o.

so sídlom Štefánikova č. 42, 040 01 Košice, IČO : 51 284 031

 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vl.č.42961/V

 

 

I. Základné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky ( ďalej v texte ako VOP ) upravujú práva a povinnosti pri kúpe tovarov prostredníctvom systému elektronického veľkoobchodu spoločnosti Klas veľkoobchod s.r.o. 

 

II.Vymedzenie základných pojmov

„Predávajúcim“ je obchodná spoločnosť Klas veľkoobchod s.r.o., so sídlom Štefánikova č. 42, 040 01 Košice, IČO : 51 284 031, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd: Sro, vložka č. 42961/V.

Telefonický kontakt Predávajúceho :                        zákaznícka linka 0948 834 679

      0947 927 467

Adresa elektronickej pošty Predávajúceho:              zakaznici@klas-vo.sk

 

„Kupujúci“  je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba registrovaná v elektronickej databáze Predávajúceho, ktorá odoslala elektronickú Objednávku.

 

„Evidenčná karta Maloobchodníka “ – sú údaje o Kupujúcom, ktoré eviduje Predávajúci v svojom evidenčnom systéme v rozsahu : obchodné meno, sídlo resp. miesto podnikania, IČO , DIČ, IČ DPH,  dodacia adresa, mailová adresa. Kupujúci zodpovedá za správnosť a pravdivosť údajov uvedených v registračnom formulári.

 

„Objednávka“ je vyplnený a odoslaný elektronický objednávkový formulár obsahujúci informácie o Kupujúcom, objednanom tovare z ponuky elektronického obchodu, cene tovarov, dodacej adrese.

 

„Položka“  je ktorýkoľvek  tovar  z produktového katalógu zverejneného na webovej stránke elektronického obchodu Klas veľkoobchod s.r.o. Objednávka môže obsahovať niekoľko položiek z produktového katalógu a taktiež každá položka v Objednávke môže byť zastúpená rôznym množstvom.

 

Dodacia adresa – adresa doručenia, ktorú uviedol Kupujúci v Objednávke.  

 

„ Stránka “ –  je  webová stránka elektronického obchodu Predávajúceho www.klas-vo.sk .

 

III. Objednávka

3.1  Odoslaním Objednávky vzniká návrh kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním Objednávky  zároveň záväzne potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP a že s nimi bezvýhradne súhlasí.

3.2  Všetky Objednávky vytvorené prostredníctvom Stránky sú pre Kupujúceho záväzné.

3.3  Kúpna zmluva je uzavretá potvrdením Objednávky Predávajúcim. Kupujúci obdrží potvrdenie objednávky e-mailom. Predávajúci sa zaväzuje potvrdiť Kupujúcemu Objednávku najneskôr do 2 pracovných dní. Ak Kupujúci nedostane potvrdenie objednávky, objednávka nemá pre Predávajúceho záväzný charakter.

3.4  Objednávka je odoslaná kliknutím na tlačidlo „Objednať s povinnosťou platby“ pri spracovaní nákupného košíka na Stránke „Pokladňa“.   

3.5  Záväzným pre účely Objednávky je len výber tovaru na základe popisu, vizuál a obrázky majú iba informatívny charakter.

3.4 Hmotnosť produktov odhadnutá za účelom zistenia celkovej hmotnosti nákupu je orientačná, nemusí zodpovedať skutočnosti.

3.5  Zadanú Objednávku môže Kupujúci stornovať e-mailom na adrese : zakaznici@klas-vo.sk alebo telefonicky na zákazníckej linke 0948 834 679 /   0947 927 467 a to s uvedením čísla objednávky najneskôr do 12 hod. po vykonaní objednávky.

3.6 Predávajúci má právo stornovať Objednávku, alebo jej časť, ak nie je možné z technických príčin tovar dodať v požadovanej lehote, či za podmienok objednávky, v prípade, že tovar už nedodáva alebo nevyrába alebo sa výrazne zmenil dodávateľom. Ak táto situácia nastane, Predávajúci bude bez zbytočného odkladu kontaktovať Kupujúceho a dohodnú sa o ďalšom postupe. Ak sa Predávajúci s Kupujúcim v tejto veci nedohodnú o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene ani o inom náhradnom plnení a Kupujúci už cenu z objednávky  alebo jej časť zaplatil, Predávajúci je povinný vrátiť Kupujúcemu cenu zaplatenú za tovar alebo jej časť.

 

IV.  Cena tovarov a služieb

4.1  Cena tovaru je uvedená pri každom tovare uvedenom na Stránke. Cena tovaru je uvedená  bez DPH aj s DPH.

4.2 Pri tovaroch, pri ktorých sa váži ich hmotnosť, čiže napríklad pri zelenine a ovocí, je účtovaná cena vypočítaná na základe skutočnej hmotnosti naváženej v čase váženia tovaru. Ceny ostatných tovarov sú tie, ktoré sú uvedené na Stránke v čase zaslania Objednávky a ceny v tejto výške sú aj účtované.

4.3. Tovar dodávaný vo vratných obaloch/paletách sa bude vymieňať pri dodávke tovaru. Obaly/palety budú mať evidenčný charakter. V prípade, ak Kupujúci nevráti vratné obaly/palety pri dodávke tovaru, bude ich Predávajúci  fakturovať podľa cenníka Predávajúceho, ak sa obe strany nedohodnú inak.

4.4. Cena tovaru môže byť Predávajúcim zmenená pred potvrdením objednávky, ak sa zmenia právne predpisy, menové kurzy, výrazne narastie inflácia alebo sa zmenia ceny výrobcov alebo dodávateľov tovaru, alebo pokiaľ zistí, že daná cena bola chybne uvedená.

4.6. Ceny tovarov na Stránke sa priebežne menia v závislosti od aktuálnych ponúk   obchodných partnerov a dodávateľov Predávajúceho.

4.7   V cene tovaru  je zahrnutá cena za dodanie tovaru.

 

V.  Platobné podmienky

5.1  Kúpna cena za objednaný tovar môže byť uhradená   :

-  v hotovosti pri dodaní tovaru  pri Objednávke do 5.000,- Eur

-  platobnou kartou ( iba na základe  dohody Predávajúceho a Kupujúceho )

-  bankovým prevodom na účet Predávajúceho na základe faktúry vystavenej Predávajúcim  so splatnosťou 4 dni odo dňa dodania tovaru ( iba na základe dohody Predávajúceho a Kupujúceho )

 

 

VI. Dodacie podmienky

6.1  Tovar bude Kupujúcemu dodaný na Dodaciu adresu.

6.2  Tovar bude dodávaný podľa rozvozového harmonogramu Predávajúceho v pracovných dňoch alebo na základe samostatnej dohody Predávajúceho a Kupujúceho.

6.3  Miestom dodania tovaru je Dodacia adresa, ktorú si určil Kupujúci . Kupujúci si môže určiť viac Dodacích adries.

6.4 Kupujúci môže prebratím tovaru  poveriť aj inú osobu.  Tá môže prebrať tovar v prípade neprítomnosti Kupujúceho v čase, ktorý si Kupujúci vybral pre dodanie tovaru . Príjemca súhlasí s prebratím tovaru za rovnakých podmienoka pravidiel, ktoré si pre donášku vybral Kupujúci. Osobu na Dodacej adrese, ktorá preberie tovar Predávajúci považuje za osobu oprávnenú na prebratie tovaru.

6.5  Doručenie Objednávky znamená dodanie tovaru na Dodaciu adresu. Vykládku tovaru si zabezpečuje Kupujúci na vlastné náklady a nebezpečenstvo.

6.6 Ak nastane nepriaznivé počasie alebo iné komplikácie, dodávka tovaru bude týmto podmienkam prispôsobená. Pokiaľ bude dodávka výrazne meškať, Predávajúci Kupujúceho skontaktuje a upovedomí o predĺžení času dodania. Tovar bude Kupujúcemu doručený v prvý možný termín, ktorý to podmienky umožnia. Ak nebude možné objednávku doručiť kvôli dôvodom na strane Kupujúceho, Kupujúci je povinný odobrať tovar na mieste určenom Predávajúcim.

6.7 Predávajúci sa zaväzuje dodávať tovar požadovanej a stanovej akosti, spĺňať podmienky a požiadavky platných noriem a právnych predpisov SR, označiť tovar v súlade so zákonom na ochranu spotrebiteľa, Potravinového kódexu, osobitných predpisov, spôsobom stanoveným zák. č. 152/1995 Z.z. o potravinách v platnom znení, Potravinovým kódexom.


VII.  Osobný odber

7.1 Kupujúci  môže tovar prevziať aj osobne na výdajnom mieste veľkoskladu Predávajúceho. Úhrada kúpnej ceny sa riadi článkom 5 týchto VOP.

 

VIII. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva na tovare

8.1 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru momentom zaplatenia kúpnej ceny za tovar.

Kupujúci berie na vedomie, že v prípade neuhradenia kúpnej ceny riadne a včas nesmie s  nezaplateným tovarom až do zaplatenia kúpnej ceny nakladať t.j. ho predávať, prevádzať na tretiu osobu alebo ho akokoľvek zaťažovať napr. k tovaru zriaďovať záložné alebo obdobné právo.

8.2 Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho momentom   prevzatia tovaru .

8.3 Dopravu tovaru zabezpečuje predávajúci na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo.

8.4 V prípade osobného odberu, dopravu tovaru zabezpečuje kupujúci na vlastné náklady   a nebezpečenstvo.   

 

IX.  Reklamácie, vady tovaru

 

  1. Kupujúci je oprávnený uplatniť u predávajúceho nároky z vád dodaného tovaru  v momente prevzatia tovaru kupujúcim. V prípade oprávnenosti  bude predávajúci povinný vykonať výmenu  vadného tovaru za bezvadný.
  2. Reklamácie a skryté vady, zistené v záručnej dobe, uplatňuje Kupujúci okamžite  mailom na :  zakaznici@klas-vo.sk, pričom  zabezpečí uskladnenie reklamovaného tovaru tak, aby nedošlo k jeho narušeniu.

9.3 Zjavnými vadami sa  rozumejú vady, ktoré môžu byť podľa svojej povahy zistené okamžite pri prevzatí tovaru  vnútornou kontrolou v mieste dodania. Za zjavné vady sa považuje najmä dodanie iného ako objednaného tovaru, dodanie nesprávneho množstvo ako bolo objednané, mechanicky poškodeného tovaru, rozmrazeného tovaru.

9.4 Skrytými vadami sa rozumejú množstevné a kvalitatívne vady, ktoré môžu byť kupujúcim zistené po otvorení obalových jednotiek, resp. následne po predaji. Skryté vady oznámi Kupujúci Predávajúcemu bez zbytočného odkladu po ich zistení  na adrese elektronickej pošty Predávajúceho.

9.5  Predávajúci vybaví reklamáciu Kupujúceho do 30 dní odo dňa jej oznámenia s uvedením  ako o reklamácii rozhodol a akým spôsobom reklamáciu vybaví.  

9.6 Predávajúci poskytuje Kupujúcemu na tovar záruku zodpovedajúcu dobe použiteľnosti, resp. dobe minimálnej trvanlivosti (najneskoršej spotreby).

9.7  Záručná doba na potraviny je rovnaká ako dátum spotreby uvedený na obale.  Záručná doba na drogériu a iný tovar je taká, aká je uvedená na obale. Výrobky, ktoré nemusia mať uvedenú záručnú dobu podliehajú zákonnej záručnej dobe. Pri používaní tovaru sa musí Kupujúci riadiť návodom na použitie a údržbu.
 

X. Práva a  povinnosti

10.1  Kupujúci je zodpovedný za aktuálnosť svojich údajov, ktoré zadal na Stránke do Evidenčného listu Maloobchodníka . Svoje údaje môže Kupujúci aktualizovať v sekcii „Môj účet“ na Stránke alebo cez zákaznícky servis Predávajúceho.

10.2  Kupujúci musí byť v akomkoľvek čase zvoleného časového intervalu, ktorý uviedol v Evidenčnom liste Maloobchodníka, dostupný a schopný prevziať Objednávku.

10.3  Kupujúci musí uviesť správnu a úplnú Dodaciu adresu, na ktorú má byť tovar doručený. Povinnosťou Kupujúceho je aj zaplatiť celkovú cenu Objednávky a odobrať objednaný tovar v rozsahu uvedenom v Objednávke. Ak Kupujúci neprevezme tovar v zmysle Objednávky kedykoľvek v stanovenom časovom intervale, ide o podstatné porušenie  VOP. Predávajúci môže v tomto prípade vyúčtovať Kupujúcemu náklady spojené s dodávkou tovaru a zmluvnú pokutu vo výške objednaného neprevzatého tovaru .   

10.4  Kupujúci má právo, aby boli jeho osobné údaje vymazané z databázy Predávajúceho, ak ho o to písomne požiada. Predávajúci je povinný najneskôr do 3 dní od doručenia písomnej žiadosti Kupujúceho, údaje o Kupujúcom z databázy vymazať. Po vymazaní osobných údajov v databáze zostanú výlučne údaje potrebné pre účely účtovníctva, daňové účely ako aj iné účely v súlade so zákonom č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých predpisov.

10.5  Predávajúci je povinný dodať Kupujúcemu tovar riadne a včas v súlade so záväznou objednávkou.

   

XI. Dostupnosť stránky

11.1  Prístup na Stránku je zabezpečený použitím užívateľského mena (ďalej len „ID“) a hesla Kupujúceho. Ak Kupujúci zabudne svoje heslo, môže požiadať Predávajúceho   o nové prístupové heslo. Za autorizovaný alebo neautorizovaný prístup na svoj účet pod svojim užívateľským menom je zodpovedný výhradne Kupujúci.

11.2  Kupujúci si je vedomý, že môže nastať taká situácia, kedy nebude Stránka prístupná a to najmä z dôvodu technickej údržby resp. z iného vopred nepredvídateľného dôvodu

11.3  Kupujúci súhlasí s tým, že je zodpovedný za dôvernosť informácií týkajúcich sa jeho ID a hesla. Súhlasí tiež, že v prípade neoprávneného nahlásenia na Stránku pod jeho ID a heslom bez odkladu informuje zákaznícku linku Predávajúceho a nebudete toto heslo a ID používať do okamihu, kým mu Predávajúci neodsúhlasí ďalšie používanie jeho ID a hesla.
 

XII.  Autorské práva a licencie

12.1  Označenie „ www.klas-vo.sk“, všetky logá Predávajúceho a všetky tituly, mená,písma, grafika, tlačidlové ikony, ochranné známky, známky služieb, a/alebo pracovný odev Predávajúceho alebo iný majetok patriaci Predávajúcemu nesmie byť použitý inak ako je určené v týchto obchodných podmienkach. 

13.2  Všetky ostatné ochranné známky, mená produktov a názvy spoločností alebo logá, ktoré sa objavujú na Stránke vlastnia ich zákonní vlastníci. Kupujúci nemá žiadne vlastnícke ani autorské právo, ktoré by sa týkalitýchto ochranných znakov, loga, názvov používaním Stránky alebo služieb Predávajúceho.

13.3 Celý obsah vrátane grafiky, textu, dizajnu, úprav, výberov, zbierania a celého softvéru vlastní Predávajúci. Ten dáva súhlas výlučne na ich prezeranie, elektronické kopírovanie a tlačenie v papierovej podobe za účelom zriadenia Objednávky.
13.4  Iné používanie materiálov zo Stránky, vrátane modifikácie, distribúcie, či kopírovania za iným účelom ako za účelom objednávky je bez predchádzajúceho súhlasu Predávajúceho zakázané. Kupujúci alebo tretia strana si je vedomý, že jediným vlastníkom týchto materiálov je Predávajúci. Stiahnutím týchto materiálov Kupujúci ani tretia strana nezískava žiadne vlastnícke ani autorské práva. Predávajúci má právo kedykoľvek odvolať túto autorizáciu a akékoľvek použitie môže byť okamžite prerušené písomným oznámením zo strany Predávajúceho.

 

XIII. Záverečné ustanovenia

  1. Odchýlenie sa od VOP resp. ich vylúčenie je možné iba na základe písomnej dohody medzi  Predávajúcim a Kupujúcim.  Vo veciach, ktoré neupravujú tieto VOP alebo písomná dohoda medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa právne vzťahy zmluvných strán riadia príslušnými  ustanovenia Obchodného zákonníka č. 513/1991 zb. v znení neskorších predpisov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.
  2. Spory, ktoré môžu vzniknúť medzi zmluvnými stranami pri plnení zmluvných povinností budú riešené predovšetkým mimosúdnou cestou, ak by napriek tomu nedošlo k dohode, platí, že v prípade sporu je pre jeho rozhodnutie príslušný všeobecný súd Slovenskej republiky.
  3.   Predávajúci je oprávnený jednostranne zmeniť tieto VOP. Nové VOP sú platné  a účinné dňom v nich uvedeným .
  4. Tieto VOP vstupujú do platnosti a účinnosti dňa 1.1.2022