Ostatné
Zobrazené 0 z 2 výsledkov

Filter

Kategória „Ostatné“

Kód produktu: 74104
EAN: 8586017278769
Destrol UD Forest  70 % Spray 500 ml
Destrol UD Forest  70 % Spray

Základné marketingové údaje výrobcu:

DESTROL UD forest je univerzálny BIOCÍDNY dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu, obsahuje 70% etanol. Výrobok je určený na priame vonkajšie použitie, dezinfekciu pokožky, povrchov, nástrojov a plôch odolných voči alkoholu.
UD - Universal desinfektans
Účinok:
* baktericídny ( norma EN 13727 ),
* virucídny ( norma EN 14476 ),
* fungicídny a levorucídny ( norma EN 13624 ),
* mikrobaktericídny a tuberkulocídny ( norma EN 14348 ), 
* baktericídny a tuberkulocídny ( norma EN 14348 )   
Reg. číslo: bio / 722 / D / 20  /CCHLP

Zloženie:

etanol minimálne 70 %, glycerín, mentol.

Adresa výrobcu:

GAS Familia, s.r.o.
Prešovská 8
064 01 Stará Ľubovňa
Slovensko

Adresa distribútora:

GURLEX, s.r.o.
Prešovská 8
064 01 Stará Ľubovňa
Slovensko
Krajina pôvodu: Slovenská republika

Veľkosť balenia:

500 ml

Bezpečnostné upozornenie:

NEPOŽÍVAJTE !!! Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo dosahu tepla, iskier, otvoreného ohňa a horúcich povrchov. Počas manipulácie s ním nefajčite. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní OPATRENIA PRVEJ POMOCI Všeobecné pokyny: *Zamedziť ďalšej expozícii prípravkom pred začatím prvej pomoci. *Pri nadýchaní: Prichádza do úvahy iba pri vysokých koncentráciách a pri dlhodobej expozícii v nevetraných priestoroch. V prípade nadýchania premiestnite postihnutého na dobre vetrané miesto, uvoľnite odev a podľa stavu vyhľadajte lekársku pomoc. *Pri kontakte s pokožkou: Pri dráždení oplachujte postihnuté miesto prúdom vody 10 minút. Pri pretrvávajúcich ťažkostiach vyhľadajte lekársku pomoc. *Pri kontakte s očami: Dráždi oči. Prípravok môže pri neodbornej manipulácii vniknúť do očí. *Pri kontakte s očnou sliznicou vyplachujte spojivkový vak vodou počas 10 minút. Vyhľadajte lekársku pomoc. *Pri požití: Vypláchnuť ústa. Vypiť 1-2 poháre vody. Vyhľadať lekára. Nevyvolávať zvracanie. Používajte biocídy prostriedok bezpečným spôsobom !!! Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

Správne informácie o výrobku vrátane jeho zloženia, výživových hodnôt a alergénov nájdete na obale výrobku. Pred konzumáciou výrobku si prosím prečítajte všetky informácie o výrobku, vrátane informácií o jeho zložení, prísad, alergénov, výživových hodnôt. Tieto informácie sa nachádzajú na obale tohto výrobku.
Kód produktu: 22666
EAN: 8585003930315
Luxon Kryštálová sóda 1 kg
Značka
Luxon
Vlastnosti
Zabraňuje tvorbe vodného kameňa, Na zmäkčenie vody, Na namáčanie a pranie veľmi znečistenej bielizne, Vhodná do automatických práčok, Ľahko a rýchlo rozpustná
Veľkosť balenia
1 kg

Zloženie

Obsahuje dekahydrát uhličitanu sodného (EC 207-838-8)

Ďalšie informácie

Adresa výrobcu
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava
závod Šaštín-Stráže
Piesočná 723
908 41 Šaštín-Stráže
Slovenská republika
tel: 00421/33 5901 111
www.tatrachema.sk
Príprava a použitie
Návod na použitie:
Namáčanie: 60 - 80 gramov na 10 litrov vody.
Pranie v stredne tvrdej vode: 7,5g na 10 l vody.
Pranie vo veľmi tvrdej vode: 25 g na 10 l vody.
Rovná polievková lyžica obsahuje cca 7,5 g sódy.
Skladovanie
Spotrebujte do 24 mesiacov od dátumu výroby.
Vrátiť
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava
závod Šaštín-Stráže
Piesočná 723
908 41 Šaštín-Stráže
Slovenská republika
tel: 00421/33 5901 111
www.tatrachema.sk
Marketing produktu
Luxon kryštálová sóda ľahko a rýchlo rozpustná.
- prostriedok na zmäkčovanie vody
- na namáčanie silne znečistených odevov (pracovné odevy, montérky)
- vhodná do automatických práčok
- zvyšuje účinnosť pracieho prášku
- zabraňuje usadeniu vodného kameňa
- vhodná na preplachovanie pivných trubiek
- na úpravu pH v bazénoch
Bezpečnostné upozornenie
H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P264 Po manipulácii starostlivo umyte ruky vodou a mydlom.
P280 Noste ochranné rukavice, ochranné okuliare alebo ochranu tváre.

Prvá pomoc:
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P337+P313 Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc /starostlivosť.
P301+P330+P331 PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie.
P304+P340 PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie.
P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P332+P313 Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
Adresa kontaktu
závod Šaštín-Stráže
Piesočná 723
908 41 Šaštín-Stráže
Slovenská republika