Hmyz a repelenty
Zobrazené 0 z 3 výsledkov

Filter

Kategória „Hmyz a repelenty“

Kód produktu: 22489
EAN: 4000290908754
Off! Protect rozprašovač 100 ml
Značka
Off!
Veľkosť balenia
100 ml

Ďalšie informácie

Ďalšie informácie
Zneškodnenie: Neznečisťujte vodné plochy ani vodné toky chemickými látkami ani odhodením použitej nádoby. Prípravok a jeho obal musia byť zlikvidované bezpečným spôsobom. Nevypúšťajte do kanalizácie. Nepoužívajte nádobu opakovane.
Zneškodnite obsah/obal v súlade s miestnymi predpismi.
Príprava a použitie
Dávkovanie: 1 g prípravku na 645 cm² (0,11 mg DEET/cm²), viď návod.
Návod na použitie: Aplikujte tekutinu na odhalenú pokožku a rukami rovnomerne rozotrite na nasledujúcich oblastiach:
Dospelí: *7 stlačení pumpičky na tvár, 5 stlačení pumpičky na krk, 5 stlačení pumpičky na každú ruku, 4 stlačenia pumpičky na vrchnú časť každého chodidla a 12 stlačení pumpičky na spodnú časť každej nohy.
Deti vo veku 2 a viac rokov: *3 stlačenia pumpičky na tvár, 3 stlačenia pumpičky na krk, 2 stlačenia pumpičky na vrchnú časť každého chodidla a 3 stlačenia pumpičky na každé predlaktie.
*Použitie na tvári: Malé množstvo nasprejujte do dlaní dospelého a naneste na tvár dospelého alebo dieťaťa.
Skladovanie
Chráňte pred mrazom. Uchovávajte v pôvodnej nádobe. Doba skladovania je maximálne 2 roky od dátumu výroby (MAN).
Vrátiť
S.C. Johnson s.r.o.
Trnavská cesta 33
831 04 Bratislava 3
tel.: 02/4464 4564-6
http://doc.scj.cz/
www.scjohnson.com
Marketing produktu
PT19, repelent v mechanickom rozprašovači pôsobí okamžite. Odpudzuje komáre (Culicidae-dospelé jedince) až 2 hodiny od aplikácie a kliešte (Ixodidae-dospelé jedince) až 3 hodiny od aplikácie. Pre neprofesionálne použitie v interiéri (dobre vetranom) a v exteriéri.
Bezpečnostné upozornenie
OFF! Protect rozprašovač, repelent proti komárom a kliešťom.
Nebezpečenstvo
Účinná látka: N,N-dietyl-3-metylbenzamid (DEET) (CAS: 134-62-3) 7 % (70 g/kg).
Veľmi horľavá kvapalina a pary.
Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Pozorne si prečítajte všetky pokyny a dodržiavajte ich.
V prípade požiaru: Na hasenie použite vodnú hmlu. Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov vznietenia. Zákaz fajčenia. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.

Vyhnite sa oblasti očí a úst. Nepoužívajte u detí do 2 rokov. Deťom mladším ako 12 rokov sprej na ruky neaplikujte. Dospelí a deti staršie ako 12 rokov nesmú používať sprej viac ako 3x za 24 hodín. Deti mladšie ako 12 rokov nesmú používať sprej viac ako 2x za 24 hodín. Nepoužívajte pod oblečením. Nevdychujte aerosóly. Po návrate do interiéru si ošetrenú pokožku umyte mydlom a vodou.
Uchovávajte na bezpečnom mieste. Pred jedlom a po použití výrobku si umyte ruky a zasiahnutú pokožku. Nekontaminujte potraviny, riad alebo iné povrchy, ktoré môžu s jedlom prísť do kontaktu. Odporúčame vám, aby ste neošetrenú pokožku zakryli oblečením a tak zabránili kontaktu pokožky s hryzúcim hmyzom.
Prvá pomoc: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc.
Po požití: Nevyvolávajte zvracanie: Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie. Vypláchnite ústa vodou. Ak príznaky pretrvávajú, kontaktujte lekára.

Ďalšie informácie: Neaplikujte na porušenú alebo podráždenú pokožku. Nenanášajte na alebo do blízkosti syntetických materiálov (mimo nylonu), nábytku, plastov, hodinových sklíčok, kožených/lakovaných povrchov vrátane automobilov. Pri podráždení pokožky prerušte používanie.
Adresa distribútora
S.C. Johnson s.r.o.
Trnavská cesta 33
831 04 Bratislava 3
tel.: 02/4464 4564-6
http://doc.scj.cz/
www.scjohnson.com
Adresa kontaktu
Trnavská cesta 33
831 04 Bratislava 3
Kód produktu: 23536
EAN: 5907635901403
RAID MOLE POTR.2ks LEPIACE
Kód produktu: 45299
EAN: 5000204746075
RAID MRAVCE 1ks NATUR