Koberce
Zobrazený 0 z 1 výsledku

Filter

Kategória „Koberce“

Kód produktu: 23100
EAN: 8585003931275
Tep Na Koberce a Čalúnenie Antistatic 500 ml
Tep Na Koberce a Čalúnenie Antistatic

Základné marketingové údaje výrobcu:

Prípravok na tepovanie kobercov a čalúnených súprav.
Penivý s antistatickou prísadou.

Zloženie:

5-15 % aniónové tenzidy, <5 % akrylátový kopolymér, deltamethrín, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYL ISOTHIAZOLINONE, parfum: LIMONENE, LINALOOL.

Skladovanie:

Spotrebujte do dátumu uvedeného na obale.
Pokyny na zneškodnenie:
Zneškodnite obsah a obal v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.

Príprava a použitie:

Prečítajte si informácie na štítku pred použitím.

Adresa výrobcu:

Tatrachema, v.d. Trnava
Bulharská 40
917 02 Trnava
Krajina pôvodu:Slovenská republika

Veľkosť balenia:

500 ml

Bezpečnostné upozornenie:

Uchovávajte mimo dosahu detí. Po manipulácii starostlivo umyte ruky vodou a mydlom. Noste ochranné okuliare. Prvá pomoc: Po použití: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie Po vdýchnutí: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie. Po zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

Správne informácie o výrobku vrátane jeho zloženia, výživových hodnôt a alergénov nájdete na obale výrobku. Pred konzumáciou výrobku si prosím prečítajte všetky informácie o výrobku, vrátane informácií o jeho zložení, prísad, alergénov, výživových hodnôt. Tieto informácie sa nachádzajú na obale tohto výrobku.